Loading...
MODERNITZACIONS 2017-12-15T10:04:50+00:00

Amb la modernització d’un ascensor s’aconsegueix augmentar el valor patrimonial molt per sobre del seu cost. Una bona modernització és la millor inversió per els seus propietaris, tant si ho són d’un pis individual com de tot l’edifici.

Prendre una bona decisió requereix d’una empresa professional que l’assessori perquè la seva inversió sigui realment rentable: Ascensors Camprubí es compromet amb cadascuna de les seves propostes.

Si està interessat en millorar la seguretat, fiabilitat, accessibilitat o confort del seu ascensor. Si li preocupa l’eficiència energètica, l’estètica o vol augmentar la seva velocitat o capacitat, consulti’ns.

Modernitzacions elèctriques

Amb les modernitzacions elèctriques, podem aconseguir millorar el confort a les arrencades i frenades, eliminar sorolls, reduir el consum elèctric augmentant l’eficiència energètica, millorar el funcionament de l’ascensor eliminant les avaries d’origen elèctric o electrònic, actualitzar les botoneres de replà i cabina amb displays, limitar la càrrega permesa amb un control de pes, substituir els llums de cabina halògens o fluorescents per il·luminació led, dotar de telèfon a la cabina…

Substitució de l’antic quadre de maniobra de tecnologia obsoleta per un nou quadre de maniobra electrònic amb processador amb memòria selectiva segons les característiques de l’edifici. D’aquesta manera l’equip memoritza els registres fets des de la cabina i des dels replans optimitzant el seu funcionament, evitant viatges innecessaris, augmentant el rendiment i disminuint desgasts i consum elèctric. Amb la substitució del quadre de maniobra, s’aconsella renovar tant les botoneres de cabina i els replans com la instal·lació elèctrica.

Incorporació d’un variador de freqüència electrònic al quadre de maniobra per obtenir la màxima suavitat a les arrancades i frenades, al transformar l’ascensor de una o dos velocitats en un ascensor de velocitat variable. A més de millorar notablement el confort en el trajecte i l’anivellament de les parades, es redueixen les puntes de consum elèctric i s’allarga la vida del grup tractor. En els ascensors hidràulics, el variador de freqüència pot ser utilitzat també per limitar la potència contractada.

En els ascensors de poca capacitat en els quals s’instal·la una maniobra amb memòria selectiva, és aconsellable adaptar un equip electrònic de control de pes a la cabina, per evitar parades intermèdies quan l’ascensor va “complert”. Tanmateix, també anul·larà el funcionament de l’ascensor en cas d’excés de càrrega, amb senyal acústic i/o indicador lluminós.

Per reduir el consum innecessari, els quadres de maniobra poden programar-se per apagar la llum de la cabina i el variador de freqüència quan l’ascensor està inactiu durant més d’un temps predeterminat.

La maniobra selectiva amb memòria en baixada és la més adequada per a edificis de habitatges. En aquests casos es dona la característica comuna que, el major tràfic des dels replans, és en sentit de baixada cap a la planta baixa.

La maniobra selectiva amb memòria en pujada i baixada és la més adequada per als edificis d’oficines, hotels, hospitals… en els que existeix tràfic en els dos sentits des dels replans.

A cada replà, hi haurà instal·lat un únic polsador de trucada comú als ascensors aconseguint optimitzar el seu funcionament, minimitzant els temps d’espera dels usuaris, reduint desgasts i consum elèctric i evitant l’arribada de més d’un ascensor a aquella trucada.

A cada replà, hi haurà instal·lat un polsador de trucada per pujar i un altre per baixar comú als ascensors aconseguint optimitzar el seu funcionament, minimitzant els temps d’espera dels usuaris, reduint desgasts i consum elèctric i evitant la parada d’un ascensor en el sentit diferent al desitjat.

Ja sigui a maniobra símplex, dúplex, tríplex,… es pot restringir l’ús del/dels ascensor/s amb claus magnètiques tant des dels replans com des de les cabines. Aquestes claus són especialment útils per limitar les trucades de l’ascensor als replans del pàrquing de l’edifici. Les claus magnètiques d’Ascensors Camprubí utilitzen transponedors per a l’activació sense contacte en comptes de les claus convencionals. Són programables individualment, podent-se activar o desactivar a distància.

Els ascensors instal·lats a partir de l’any 1999 han d’anar equipats amb una comunicació bidireccional a l’interior de les cabines i des de l’any 2005, també els ascensors en funcionament que siguin de pública concurrència. Aquesta comunicació es pot realitzar amb una línia telefònica analògica exclusiva per a l’ascensor contractada pel client. Però Ascensors Camprubí pot activar i mantenir una línia telefònica exclusiva per a l’ús de l’ascensor, instal·lant i mantenint un mòdul GSM amb un càrrec mensual fix, incloent-hi les trucades d’emergència i el control remot cada 72 hores. Amb l’activació de la línia telefònica GSM, Ascensors Camprubí també pot realitzar el telemanteniment, mitjançant el diagnòstic de l’ascensor a distància monitorant el seu funcionament.

En cas que estiguin preocupats per la seguretat dins de la cabina, es pot instal·lar una càmera de vigilància al seu interior, dissimulada i ubicada on s’aconsegueixi millor visió.

Modernitzacions mecàniques

Amb les modernitzacions mecàniques es poden millorar el confort durant el trajecte, eliminar sorolls, augmentar la seguretat, equilibrar el contrapès, reduir el consum elèctric amb grups tractors sense reductor tipus “gearless”, augmentar la velocitat…

La necessitat de reparar o substituir un grup tractor, sol detectar-se per la brusquedat a les arrancades i frenades, per les vibracions a la cabina o pels sorolls a cambra de màquines. Abans de prendre la decisió de reparar el grup tractor o substituir-lo per un de fabricació actual, sigui convencional amb reductor o tipus “gearless” sense reductor, és aconsellable assessorar-se sobre els avantatges i els inconvenients de cada solució aplicada al seu ascensor. Si té dubtes sobre la conveniència de reparar o substituir el seu grup tractor, consulti’ns. A molts ascensors instal·lats a edificis de nova construcció de les dècades dels 60 i els 70, els grups tractors es muntaven sobre bancades de formigó recolzades sobre la llosa de l’habitació de màquines. En substituir el grup tractor d’aquests ascensors, és aconsellable demolir i retirar la bancada de formigó, instal·lant el nou grup tractor sobre una nova bancada metàl·lica amb politja de desviament a sobre els nous silentblocks.

Podem millorar el confort, eliminar sorolls i moviments durant el trajecte quan les guies de la cabina són de fusta, cilíndriques o de raïl. En aquests ascensors és aconsellable instal·lar noves guies reglamentàries calibrades de tipus “T” que, a més de millorar notablement el confort durant el trajecte, augmentaran la fiabilitat del sistema de seguretat. Com a regla general, és aconsellable substituir la cabina quan se substitueixen les guies excepte quan es vol conservar les cabines de fusta amb els ascensors d’època.

És aconsellable substituir les guies del contrapès quan són guies d’angle, guia omega o guies cilíndriques, ja que la seva mala verticalitat provoca soroll en el recorregut del contrapès i no solen ser reparables. Hi ha contrapesos que circulen per recintes no accessibles sense guies o amb guies de cable que és aconsellable traslladar al mateix recinte de l’ascensor.

Modernització de portes replans i portes cabina

Transformar les portes dels  replans manuals en semiautomàtiques o adaptar portes automàtiques on hi hagi manuals, són millores que faran més còmode l’ús de l’ascensor i evitaran falses avaries per oblidar tancar-les.

També podem modernitzar el funcionament de portes automàtiques de primera generació evitant obres i minimitzant temps de muntatge.

Millora de l’accessibilitat

Racionalitzar les mides de la cabina augmentant la seva profunditat amb la intenció de reduir la seva amplada, augmentar la capacitat de la cabina reubicant les guies de la cabina i/o el contrapès, augmentar la capacitat fabricant cabines de formes irregulars adaptant-nos al buit existent.

Ampliar el pas de les portes i/o automatitzar-les.

Reformar l’ascensor amb l’obra civil necessària perquè es pugui embarcar pel que fa a carrer o a parades superiors.

Habilitar noves parades en edificis en els quals es construeixen nous pisos a les plantes superiors.

Modernització estètica

A Ascensors Camprubí pensem que l’ascensor no només ha de ser funcional sinó que també ha d’ajudar a millorar l’estètica de l’edifici.

Les cabines es poden redecorar amb un nou look, o substituir-les amb una nova imatge personalitzada, modernitzar els polsadors, instal·lar displays LCD o TFT…

Es poden substituir les portes de cabines o replans per portes de xapa pintada, acer inoxidable, vidre, folrades de fusta…

ALGUNS PROJECTES REALITZATS